Home » ซ้อมดับเพลิง คืออะไร การดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

ซ้อมดับเพลิง คืออะไร การดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

by blogadmin
720 views
1.ซ้อมดับเพลิง คืออะไร การดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

การซ้อมดับเพลิง และการดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

ซ้อมดับเพลิง หมายถึง การจัดให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟขั้นพื้นฐาน และ สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัย เช่น การใช้ถังดับเพลิงและการดับไฟประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ภาคทฤษฎี ซ้อมดับเพลิง หัวข้อวิชาดังนี้

 1. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 2. การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 4. การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 5. เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 6. วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 7. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 8. การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ภาคปฏิบัติ

2.ซ้อมดับเพลิงภาคปฏิบัติ

 1. ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
 2. ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี
 3. ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี
 4. ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง ปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรงของโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นกับที่ใด ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุ่นแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

นั้น จึงเป็นที่มาของบทความนี้ การซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง และไม่ใช้แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น บางบริษัทยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของการซ้อมดับเพลิง

 1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
 2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
 4. เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

ข้อแนะนำในการซ้อมดับเพลิง

 • รู้จัดจุดรวมพล
 • แนะนำป้ายเซฟตี้ ป้ายเส้นทางหนีไฟ ให้กับพนักงานรับรู้
 • แนะนำให้พนักงานได้รู้ถึงบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟ
 • แนะนำข้อปฏิบัติในการหนีไฟตามช่องทางหนีไฟต่างๆ
 • แนะนำการใช้งานถังดับเพลิง
 • ซ้อมขั้นตอนการหนีไฟ

3.ข้อแนะนำในการซ้อมดับเพลิง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บทความแนะนำ

เกี่ยวกับเรา

babcn logo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น ตามที่คุณต้องการ