ซ้อมดับเพลิง คืออะไร การดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

ซ้อมดับเพลิง

การซ้อมดับเพลิง และการดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนด

ซ้อมดับเพลิง หมายถึงการจัดให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟขั้นพื้นฐาน และ สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยเช่นการใช้ถังดับเพลิงและการดับไฟประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง

ภาคทฤษฎี ซ้อมดับเพลิง หัวข้อวิชาดังนี้

 1. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 2. การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 4. การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 5. เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 6. วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 7. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 8. การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

 

 

ภาคปฏิบัติ

 1. ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
 2. ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี
 3. ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี
 4. ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง ปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรงของโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นกับที่ใด ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุ่นแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

นั้น จึงเป็นที่มาของบทความนี้ การซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะซ้อมหนีไฟปีละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง และไม่ใช้แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น บางบริษัทยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

 

วัตถุประสงค์ของการซ้อมดับเพลิง

 1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
 2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 3. เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
 4. เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

 

 

ข้อแนะนำในการซ้อมดับเพลิง

 • รู้จัดจุดรวมพล
 • แนะนำป้ายเซฟตี้ ป้ายเส้นทางหนีไฟ ให้กับพนักงานรับรู้
 • แนะนำให้พนักงานได้รู้ถึงบันไดหนีไฟ ช่องทางหนีไฟ
 • แนะนำข้อปฏิบัติในการหนีไฟตามช่องทางหนีไฟต่าง ๆ
 • แนะนำการใช้งานถังดับเพลิง
 • ซ้อมขั้นตอนการหนีไฟ